Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

แบบสขร.1-เดือนก.ย.63

16 ตุลาคม 2563

แบบสขร.1-เดือนส.ค.63

16 ตุลาคม 2563

แบบสขร.1-เดือนก.ค.63

11 สิงหาคม 2563

แบบสขร.1-เดือนมิ.ย.63

11 สิงหาคม 2563

แบบสขร.1-เดือนพ.ค.63

16 มิถุนายน 2563

แบบสขร.1-เดือนเม.ย.63

16 มิถุนายน 2563

แบบสขร.1-เดือนมีค.63

16 มิถุนายน 2563

แบบสขร.1-เดือนก.พ.63

16 มิถุนายน 2563

แบบสขร.1-เดือนม.ค.63

16 มิถุนายน 2563

แบบสขร.1-เดือนธ.ค.62

16 มิถุนายน 2563

แบบสขร.1-เดือนพ.ย.62

16 มิถุนายน 2563

แบบสขร.1-เดือนตค.62

16 มิถุนายน 2563
TOP