Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำงานนอกเวลาทำงานปกติ ต้องได้รับค่าจ้างอย่างไร ...

อบจ.อยุธยา รับ Walk in​ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ...

ปรับระดับพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ เริ่ม 16 ต.ค. 64 ...

อบจ.อยุธยา เปิดลงทะเบียนจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ด้วยตนเอง ...

29 จังหวัด ปรับเป็นสีแดงเข้ม ...

ครม.อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ...

TOP