Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงานไตรมาส 3 ปี 2566 (กรกฎาคม – ...

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงานไตรมาส 2 ปี 2566 (เมษายน – ...

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงานไตรมาส 1 ปี 2566 (มกราคม – ...

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ปี 2565 (มกราคม – ธันวาคม 2565) ...

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2565) ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 2 (เมษายน – มิถุนายน 2565) ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2565) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายปี 2564 (มกราคม– ธันวาคม 2564) ...

TOP