Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศเชิญชวน

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)

9 พฤศจิกายน 2565 15 พฤศจิกายน 2565
TOP