Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวกิจกรรม

จังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ...

ตรวจราชการของนางเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ...

ประชุมคณะทำงานวาระสำคัญของจังหวัด (Agenda) คณะทำงานลดปัญหายาเสพติด ...

TOP