Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวกิจกรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสนอผลงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภทกลุ่มดีเด่น ...

พิธี ถวายเครื่องราชสักการะ“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ...

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รอบที่ 2 (Progress Review) ...

ตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง ...

กีฬาสานสัมพันธ์ “พี่น้องผองเพื่อนชาวแรงงานอยุธยา” ...

TOP