Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน

การดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานต้องส่ง ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของอาสาสมัครแรงงานและหลักฐานการจ่ายเงินของอาสาสมัครแรงงาน ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

 

อสร.สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

การดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานต้องส่ง ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของอาสาสมัครแรงงานและหลักฐานการจ่ายเงินของอาสาสมัครแรงงาน ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

 

อสร.สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

4.แบบ สภ.1

5.หลักฐานการจ่ายเงิน

แบบใหม่ปี 2567

แบบ สภ.1

742
TOP