Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22 มิถุนายน 2563 ตรียมความพร้อมแรงงานให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อแต่ขาดแคลน

pll_content_description

วันที่ 22 มิถุนายน 2563  เวลา 9.30 น. นายประพนธ์   ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ นางเบ็ญจมาศ  ธรรมภักดี จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวนฤมล    พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตามข้ออำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการประชุมกรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการส่งเสริมการตรียมความพร้อมแรงงานให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อแต่ขาดแคลน โดยการแนะแนวอาชีพส่งเสริมให้เรียนต่อพร้อมกับการมีงานทำระหว่างเรียน เช่น การเรียนในโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ หรือการเรียนพร้อมกับการหางานทำ Part time หลังเลิกเรียนหรือระหว่างปิดภาคเรียน หรือการฝึกอาชีพกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ตลอดจนลงทะเบียนกลุ่มแรงงานนอกระบบ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพื้นที่ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา และพื้นที่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร  ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับแรงงานนอกระบบ

TOP