Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19 พฤษภาคม 2563 สร้างการรับรู้มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

pll_content_description

นายภานุ   แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความห่วงใยในเรื่องของสุขอนามัยในแคมป์คนงานก่อสร้าง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้สั่งการให้มีการบูรณาการหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปกครองอำเภออุทัย พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการก่อสร้าง และแคมป์คนงานก่อสร้าง โดยวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ได้แนะนำและแจกเอกสารวิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้นด้วยตนเอง ติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ 4 ภาษา พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับคนงานก่อสร้าง จำนวน 331 คน ในสถานที่ก่อสร้าง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท ฤทธา จำกัด  2.บริษัท ไทยคาจิม่า จำกัด 3.สถานที่ก่อสร้างหอพัก 24 ห้อง 4.สถานที่ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น  โดยมีการคัดกรองและสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลอุทัย รวมจำนวน 13 คน

TOP