Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

18 พฤษภาคม 2563 สร้างการรับรู้มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

pll_content_description

นายภานุ   แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความห่วงใยในเรื่องของสุขอนามัยในแคมป์คนงานก่อสร้าง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้สั่งการให้มีการบูรณาการหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปกครองอำเภออุทัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพสาวหาญ องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต สถานีตำรวจภูธรอุทัย โรงพยาบาลอำเภออุทัย รพ.สต.สามบัณฑิต กำนันตำบลโพสาวหาญ กำนันตำบลสามบัณฑิต ผู้ใหญ่หมู่ที่ 2 ตำบลโพสาวหาญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลสามบัณฑิต และ อสม.สามบัณฑิตสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการก่อสร้าง และแคมป์คนงานก่อสร้าง โดยวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ได้แนะนำและแจกเอกสารวิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้นด้วยตนเอง ติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ 4 ภาษา พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับคนงานก่อสร้าง จำนวน 203คน ในสถานที่ก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท บัญชากิจ จำกัด  บริษัท KPY ดีวีล็อปเมนต์ จำกัด โดยมีการคัดกรองและสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลอุทัย แห่งละ 4 คน รวมจำนวน 8 คน

TOP