Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ อำเภอบางไทร

pll_content_description

       วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 เพื่อชี้แจงให้ความรู้ แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 7 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

TOP