Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561 (ไม้กวาดดอกหญ้า)

pll_content_description

        วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริม/พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบ จัดฝึกอาชีพหลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ จำนวน 16 คน

 

TOP