Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนกันยายน 2566

pll_content_description

แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนกันยายน 2566

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 07.30 น. นางสาวยุภา ทองถม แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาววันวิสา อุ่นบริบูรณ์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนกันยายน 2566 เพื่อให้เกิดการพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการร่วมกับนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นประโยชน์ในการประสานงานการบูรณาการร่วมกัน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ณ ตลาดโก้งโค้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

TOP