Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน และร่วมต้านภัยยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

pll_content_description

วันที่ (15 มกราคม 2563) ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 2 โรงแรมริเวอร์วิว เพลส อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล และเครือข่าย จำนวน 209 คน มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ

            รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล ได้มอบนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เกี่ยวกับอาสาสมัครแรงงาน แรงงานนอกระบบ และแรงงานกลุ่มพิเศษ คือ การส่งเสริมการมีงานทำที่มีคุณค่า ให้คนทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มคนทั่วไปหรือแรงงานกลุ่มพิเศษ อาทิ แรงงานคนพิการ แรงงานผู้สูงอายุ ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ส่งเสริมให้แรงงานมีพลังและเกิดความสมดุล ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (Work Life Integration) การเพิ่มศักยภาพการทำงานของอาสาสมัครแรงงาน เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในระดับภูมิภาคในการขับเคลื่อนบริการสาธารณะด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ และการขยายการบูรณาการเครือข่ายในการส่งเสริมคุ้มครอง และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนอกระบบ หรือแรงงานอิสระให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม และมีความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ ที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้ได้รับการคุ้มครอง มีสวัสดิการได้รับสิทธิประโยชน์ ที่ทัดเทียมแรงงานในระบบและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน #ต้านภัยยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

TOP