Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

TOP