Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบจ.อยุธยา เปิดลงทะเบียนจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ด้วยตนเอง

pll_content_description

อบจ.อยุธยา เปิดลงทะเบียนจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ด้วยตนเอง
ท่านสามารถมาด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. – 5 ก.ย.64
เวลา 09.00-11.30 น. และ 13.00-15.00 น.
รวม 7 วัน
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
👉 คุณสมบัติ
1. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
3. ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
👉เอกสารหลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
ติดตามข่าสารได้ที่ :
สมทรง พันธ์เจริญวรกุล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
TOP