Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2566

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09 : 30 น. นางสาวยุภา ทองถม แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวสุนันทา บุญญกนก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาแนวทาง มาตรการ ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวในปี 2567 ณ ห้องประชุมบึงพระราม ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

TOP