Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวยุภา ทองถม แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางชุติมา แสงปิ่น นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแปรตามมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560″ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทาง และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ในการกำหนดค่าจ้างรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Application : Z00M

TOP