Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2566

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวยุภา ทองถม แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบึงพระราม ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนส่วนราชการที่เป็นคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ

TOP