Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาดปรับสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์บริเวณริมถนนคู่ขนานสายเอเชีย หมายเลข 32

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาดปรับสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์บริเวณริมถนนคู่ขนานสายเอเชีย หมายเลข 32

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวยุภา ทองถม แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาดปรับสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์บริเวณริมถนนคู่ขนานสายเอเชีย หมายเลข 32 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร) และรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา สถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ ถนน ลำน้ำ คูคลอง ตลาด หมู่บ้านชุมชน และบ้านเรือนประชาชนให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัยและการดำรงชีพที่ดีของประชากร และนำไปสู่ สังคมที่สงบและปลอดภัย

TOP