Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 1 /2565

pll_content_description

TOP