Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรจ.พระนครศรีอยุธยา โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรผ้ามัดย้อม เทศบาลเมืองอโยธยา

pll_content_description

วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรม พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดฝึกอาชีพหลักสูตรผ้ามัดย้อม ณ เทศบาลเมืองอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 17 คน

TOP