Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

TOP