Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายประพนธ์   ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวธารินี   ทิพยรัตน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ บูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนธันวาคม 2562  จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ประเภทกิจการรีไซเคิล จำนวน 1 แห่ง และกิจการให้บริการน้ำมัน  จำนวน 1 แห่ง ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการตรวจพบแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา จำนวน 1 คน และ สัญชาติลาว จำนวน 5 คน ไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP