Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตรวจเยี่ยมโรงงานเพื่อรับรู้ และแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

pll_content_description

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจเยี่ยมโรงงานเพื่อรับรู้และแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมและตอบข้อซักถามด้านแรงงาน

TOP