Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตรวจสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อำเภอบางซ้าย และอำเภอเสนา

pll_content_description

TOP