Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2563

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดประชุมกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น โดยนายพรพจน์   บัณฑิตยานุรักษ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม และมีนายประพนธ์  ศิลปรัศมี  แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นกรรมการและเลขานุการในที่ประชุม

TOP