Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน  16    คน
   
แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้  
1. อำเภอพระนครศรีอยุธยา  (นางลำจวน  โตสม) โทร. 08-6702-6590
2. อำเภอมหาราช   (นายอนันต์   สุขตะระ)                                         โทร. 08-9041-3066
3. อำเภอบางปะหัน  (นางพัชรี  สุขร่าง) โทร. 08-9807-4815
4. อำเภอภาชี  (นางอำภา   คงเกษม) โทร. 08-7059-0416
5. อำเภอลาดบัวหลวง (นายพิสน  พรสูร) โทร. 09-5798-5096  
6. อำเภอนครหลวง  (นางจำเนือง  เรือนงาม)    โทร. 08-5151-5246
7. อำเภอบางบาล (นางชูจิตร์  สะมะโน)    โทร. 08-9981-0938
8. อำเภออุทัย (นางอนุนาฎ   คงสมบูรณ์)    โทร. 08-5480-8955
9. อำเภอบางซ้าย (นายชยุต  กิจโสภี)    โทร. 08-6609-8708
10. อำเภอเสนา  (นางบุญยืน  ตะลานชื่น)    โทร. 08-7030-4175
11. อำเภอท่าเรือ (นางนารีรัตน์ โมราวงษ์)    โทร. 08-1376-8185
12. อำเภอบางไทร   (นายเฉลิมชัย  แก้วดวงเล็ก)    โทร. 08-1831-7971
13. อำเภอผักไห่ (นายวิชยุตม์ เตียวพาณิชย์เจริญ)    โทร. 06-4989-8357
14. อำเภอวังน้อย (นายอำนาจ  รุ่งอุทัย)    โทร. 08-1446-7510
15. อำเภอบ้านแพรก  (นายต่อศักดิ์  มะวงศ์ษา)    โทร. 08-2337-4046  
16. อำเภอบางปะอิน (นางนพรัตน์ พรรณกลิ่น) โทร. 09-8859-3658

 

 

351
TOP