Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวรุ่งทิพย์ จั่นทอง

  นางสาวรุ่งทิพย์ จั่นทอง

  แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • นางรัชภร อนุโรจน์

   นางรัชภร อนุโรจน์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
   • นางชุติมา แสงปิ่น

    นางชุติมา แสงปิ่น

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นายณพล รารามนัติ

     นายณพล รารามนัติ

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวสุภาพันธ์ รัชวิชัย

     นางสาวสุภาพันธ์ รัชวิชัย

     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   • นางสาวสุนันทา บุญญกนก

    นางสาวสุนันทา บุญญกนก

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาววรรณวิสา อุ่นบริบูรณ์

    นางสาววรรณวิสา อุ่นบริบูรณ์

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางสาวสุกัญญา สุดนิด

    นางสาวสุกัญญา สุดนิด

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
    • นายเอก คหินทพงษ์

     นายเอก คหินทพงษ์

     พนักงานขับรถยนต์
    • นายวัชรพล เวชสวรรค์

     นายวัชรพล เวชสวรรค์

     พนักงานขับรถยนต์
    • นางภิรมย์ สุนทรสุข

     นางภิรมย์ สุนทรสุข

     พนักงานทำความสะอาด
1186
TOP