Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวรัตนา ทองกลับ

  นางสาวรัตนา ทองกลับ

  แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • - ว่าง -

   - ว่าง -

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
   • นางรัชภร อนุโรจน์

    นางรัชภร อนุโรจน์

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวสุภาพันธ์ รัชวิชัย

     นางสาวสุภาพันธ์ รัชวิชัย

     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   • นางชุติมา แสงปิ่น

    นางชุติมา แสงปิ่น

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นายณพล รารามนัติ

     นายณพล รารามนัติ

     เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
   • นางสาวธาริณี ทิพยรัตน์

    นางสาวธาริณี ทิพยรัตน์

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางสาวสุกัญญา สุดนิด

    นางสาวสุกัญญา สุดนิด

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
    • นายเอก คหินทพงษ์

     นายเอก คหินทพงษ์

     พนักงานขับรถยนต์
    • นายเสกสิทธิ์ กำแพงเงิน

     นายเสกสิทธิ์ กำแพงเงิน

     พนักงานขับรถยนต์
    • นางภิรมย์ สุนทรสุข

     นางภิรมย์ สุนทรสุข

     พนักงานทำความสะอาด
98
TOP