Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวรัตนนา ทองกลับ

  นางสาวรัตนนา ทองกลับ

  แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • นางเพ็ญศิริ ประไพพิทยาคุณ

   นางเพ็ญศิริ ประไพพิทยาคุณ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
   • นางรัชภร อนุโรจน์

    นางรัชภร อนุโรจน์

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางพัชรี ตรีหิรัญ

     นางพัชรี ตรีหิรัญ

     พนักงานธุรการ ส.4
     • นายเอก คหินทพงษ์

      นายเอก คหินทพงษ์

      พนักงานขับรถยนต์
     • นายเสกสิทธิ์ กำแพงเงิน

      นายเสกสิทธิ์ กำแพงเงิน

      พนักงานขับรถยนต์
     • นางภิรมย์ สุนทรสุข

      นางภิรมย์ สุนทรสุข

      พนักงานทำความสะอาด
   • นางชุติมา แสงปิ่น

    นางชุติมา แสงปิ่น

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวSupapan Ratwichai

     นางสาวSupapan Ratwichai

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
   • นางสาวธาริณี ทิพยรัตน์

    นางสาวธาริณี ทิพยรัตน์

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางสาวสุกัญญา สุดนิด

    นางสาวสุกัญญา สุดนิด

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
    • นายณพล รารามนัติ

     นายณพล รารามนัติ

     เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
TOP