Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานแรงงานจังหวัด เดิมชื่อสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด

ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคอยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7 ธันวาคม 2536 โดยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่
1 มิถุนายน 2537 เป็นต้นมาแต่หลังจากมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา จึงเป็นผลให้มีการเปลี่ยนชื่อ
กระทรวงเป็น “กระทรวงแรงงาน” และสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด
ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานแรงงานจังหวัด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

469
TOP