Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อเรา


สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น  ถนนสายเอเชีย

ตำบลคลองสวนพลู  อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 035-336521 , 035-336522

e-mail :ayutthaya@mol.mail.go.th, labourayu@gmail.com

TOP