Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

23 มิถุนายน 2563 ส่งเสริมการตรียมความพร้อมแรงงานให้กับกลุ่มเด็กนักเรียน ที่ต้องการเรียนต่อแต่ขาดแคลน

pll_content_description

วันที่ 23 มิถุนายน 2563  เวลา 9.30 น. นายประพนธ์   ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตามข้ออำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการประชุมกรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการส่งเสริมการตรียมความพร้อมแรงงานให้กับกลุ่มเด็กนักเรียน ที่ต้องการเรียนต่อแต่ขาดแคลน โดยการแนะแนวอาชีพส่งเสริมให้เรียนต่อพร้อมกับการมีงานทำระหว่างเรียน เช่น การเรียนในโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ หรือการเรียนพร้อมกับการหางานทำ Part time หลังเลิกเรียนหรือระหว่าง   ปิดภาคเรียน หรือการฝึกอาชีพกับสถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ตลอดจนเยี่ยมแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในพื้นที่ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย และพื้นที่ตำบลบ้านบางกะสั้นและตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับแรงงานนอกระบบ

TOP