Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจ ของกระทรวงแรงงาน และร่วมต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน และร่วมต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 2 โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านแรงงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจการประสานการให้บริการแก่อาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย ก่อให้เกิดการบูรณาการงานด้านอาสาสมัครแรงงาน ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกับเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงานซึ่งกันและกันอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองต่อแนวนโยบายของกระทรวงแรงงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด และสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ซึ่งมีแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล และเครือข่าย จำนวน   209 คน แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้สังเกตุการณ์ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว

        รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์  พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล ที่ได้มอบนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องเกี่ยวกับอาสาสมัครแรงงาน แรงงานนอกระบบ และแรงงานกลุ่มพิเศษ คือ การส่งเสริมการมีงานทำที่มีคุณค่า (Decent Work) ให้คนทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มคนทั่วไปหรือแรงงานกลุ่มพิเศษ อาทิ แรงงานคนพิการ แรงงานผู้สูงอายุ ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมให้แรงงานมีพลังและเกิดความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (Work Life Integration) การเพิ่มศักยภาพการทำงานของอาสาสมัครแรงงาน เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในระดับภูมิภาคในการขับเคลื่อนบริการสาธารณะด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ และการขยายการบูรณาการเครือข่ายในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนอกระบบ หรือแรงงานอิสระให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม และมีความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้ได้รับการคุ้มครอง มีสวัสดิการได้รับสิทธิประโยชน์ที่ทัดเทียม แรงงานในระบบและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                 รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์  พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าว   ชื่นชมในการจัด “โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน และร่วมต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” นับว่าเป็นโครงการที่ดีมากสามารถตอบสนองนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนบริการสาธารณะด้านแรงงานให้เข้าถึงแรงงาน ประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยให้มีงานทำที่มีคุณค่า มีอาชีพ มีรายได้หลักประกันทางสังคมที่ดี รวมทั้งขอบคุณคณะผู้จัดงานและผู้ร่วมงานทุกท่านที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้น

TOP