Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561 (ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก)

pll_content_description

        วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริม/พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบ จัดฝึกอาชีพหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ณ เทศบาลเมืองอโยธยา ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ จำนวน 20 คน

 

TOP