Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกส่งต่อระดับชาติการบริหารจัดการคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565

pll_content_description

TOP