Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เกร็ดความรู้คู่แรงงาน

pll_content_description

นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานวันละ 5 ชั่วโมงต่อวัน จึงเฉลี่ยค่าจ้างขั้นต่ำให้ลูกจ้างตามที่คำนวณได้ใน 1 วันต่อการทำงานเพียง 5 ชั่วโมงเท่านั้น สิ่งที่นายจ้างทำเหมาะสมแล้วหรือไม่ ?
 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8681/2548
แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานปกติวันละ 5 ชั่วโมง แต่ลูกจ้างนั้นมีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใน 1 วัน ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างกำหนด นายจ้างไม่สามารถที่จะคำนวณว่าวันหนึ่งต้องทำงาน 8 ชั่วโมง แต่ลูกจ้างทำงานเพียง 5 ชั่วโมง จึงเฉลี่ยค่าจ้างขั้นต่ำให้ลูกจ้างตามที่คำนวณได้ใน 1 วันต่อการทำงานเพียง 5 ชั่วโมงได้ เพราะการคำนวณดังที่นายจ้างได้คำนวณนั้นจะทำให้ลูกจ้างได้ค่าจ้างต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่คณะกรรมการค่าจ้างกำหนดให้ใน 1 วัน
TOP