Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ออกตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

        วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวธารินี ทิพยรัตน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ออกตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ร่วมกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเขตพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทกิจการรีไซเคิล จำนวน 3 แห่ง ผลการตรวจไม่พบพฤติกรรมที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ ได้สร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ให้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป

 

TOP