Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

pll_content_description

      วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดอบรมโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรม : การส่งเสริมและสร้างความปรองดองร่วมกับแรงงานนอกระบบและประชาชนโดยผ่านกลไกประชารัฐ มีผู้เข้าร่วมอบรบจำนวน 230 คน โดยมีปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายคมสัน เจริญอาจ) เป็นประธานการอบรม ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

TOP