Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

pll_content_description

TOP