Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร ในสังกัดกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 2 : การจัดการอบรมและบรรยายในหัวข้อ “หลักธรรมของพระราชาสู่การครองตนของข้าแห่งแผ่นดิน”

pll_content_description

TOP