Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรจ.พระนครศรีอยุธยา โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหนังแท้ ตำบลกบเจา

pll_content_description

วันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรม พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดฝึกอาชีพหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหนังแท้ ณ หมู่ที่ 8 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 16 คน

TOP