Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรจ.พระนครศรีอยุธยา โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการทำอาหารแปรรูปและขนมไทยโบราณ ตำบลเจ้าเจ็ด

pll_content_description

วันที่ 21- 25 กรกฎาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรม พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดฝึกอาชีพหลักสูตรการทำอาหารแปรรูปและขนมไทยโบราณ ณ บ้านเลขที่ 23/2 หมู่ที่ 2 ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน

TOP