Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงพื้นที่ประชุมอาสาสมัครอำเภอบางไทร

pll_content_description

      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 10.00 น. นายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบหมาบให้นางณัฐกฤตา ดาหาร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายณพล รารามนัติ นักวิชาการแรงงาน ลงพื้นที่อำเภอบางไทรเพื่อประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์กองทุนหมู่บ้าน มีอาสาสมัครแรงงานมาร่วมประชุม 23 คน 

 

TOP