Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและ ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

pll_content_description

       วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นางสาวธารินีทิพยรัตน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและ ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 90 คน

TOP