Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมทางวิชาการแก่แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ

pll_content_description

         วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมทางวิชาการแก่แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 พร้อมเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงานให้อาสาสมัครแรงงานรับทราบและปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมี นายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรับรอง ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน

 

 

 

 

 

 

 

TOP