Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด พ.ศ. 2560 – 2564

pll_content_description

     วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 – 16.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีแรงงานจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายประพนธ์ ศิลปรัศมี) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น 

 

TOP