Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

pll_content_description

TOP