Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประพนธ์   ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2563

TOP