Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ฯเรื่อง การแลกเปลี่ยนช้อมูล/ข่าวสารการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

        วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ฯเรื่อง การแลกเปลี่ยนช้อมูล/ข่าวสารการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างภาคีเครือข่าย สร้างการรับรู้ รวมทั้งการเฝ้าระวังป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมีนายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ แกนนำอาสาสมัครแรงงาน 16 อำเภอ เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 35 คน

 

TOP