Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตรวจเยี่ยมโรงงานเพื่อรับรู้ และแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายภานุ  แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เข้าตรวจเยี่ยมโรงงานเพื่อรับรู้ และแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายประพนธ์  ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เข้าร่วมและตอบข้อซักถามด้านแรงงาน

TOP